Tűzvédelem

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek (vállalkozók, gazdasági társaságok, intézmények) a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és a kötelező nemzeti szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

A tűzvédelem feladata: a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok megoldása, ill. ezen feladatok feltételinek biztosítása.

A munkáltatók tűzvédelmi feladatai:

A gazdálkodóknak – a jogszabályi előírásokban meghatározott – tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, mely tartalmazza:

 • a felelős vezetők megnevezését és azok feladatait,
 • a vállalatra, létesítményre, építményekre, tűzszakaszokra, illetőleg helyiségekre, veszélyességi övezetekre vonatkozó tűzveszélyességi osztályba sorolást, tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
 • a dolgozók a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőit,
 • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat.

Kik kötelezettek szabályzat készítésére?

 • gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, gazdasági társaságok, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, ha a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
 • "A-C" tűzveszélyességi osztályba sorolt gazdálkodó szervezetek,
 • kereskedelmi szálláshelyek.

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

 • az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
 • a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre;
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A gazdálkodó szervezetek kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban, szabványokban, Tűzvédelmi Szabályzatban előírt kötelezettségeiket a tűzvédelmi oktatás keretében megismerjék, és megtartsák.

A munkáltató köteles a közvetlen tűzvédelmet szolgáló berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.

A gazdálkodóknak megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról!

Jogszabályban meghatározott egyes foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.